Noticies

09/03/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018 ORDRE DEL DIA 1.- APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI INICIATIVES TERRA ALTA. 2. - APROVAR, SI S'ESCAU, ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PINELL DE BRAI I MIRAVET. 3.- APROVAR, SI S'ESCAU, DESIGNAR DUES...
26/01/2018
ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 31-01-2018 Convocada per la Sra. Alcaldessa Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai per al dia 31-01-2018 (dimecres), a les 19.15 h, s'anuncia la celebració de la sessió i l'ordre del dia: 1. APROVAR, SI S'ESCAU, SOL.LICITUD AL PLA PAM 2018...
24/01/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 24 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 10.762,50 euros, en concepte de Concessió del Programa Extraordinari de suport als Centres del primer cicle d'Educació Infantil de...
19/01/2018
CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI PER AL DIA 24-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 HORES, S'ANUNCIA LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ I L'ORDRE DEL DIA: 1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 2. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA 3. JURAMENT O PROMESA DE L'ALCALDE/...
11/01/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 2 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 506,80 euros, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes Nostra Casa del Pinell de Brai, en concepte d'Adquisició d'equipaments per la Seu de l'entitat.
11/01/2018
CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PER AL DIA 17-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 H, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA: 1.- DONAR COMPTE DE LA CARTA-REQUERIMENT DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA RESPECTE AL PLA D'AJUST. 2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA...
29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 75.400,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Despesa corrent 2017.
29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 118.694,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram...
29/12/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 12.923,90 euros, en concepte de Subvencions de caràcter excepcional; en concret, per l'actuació Reparacions Xarxa aigua i clavegueram tram...

Pàgines