PLE ORDINARI 31-01-2018

print pdf
26/01/2018

PLE ORDINARI 31-01-2018

ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 31-01-2018

Convocada per la Sra. Alcaldessa Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai per al dia 31-01-2018 (dimecres), a les 19.15 h, s'anuncia la celebració de la sessió i l'ordre del dia:

1. APROVAR, SI S'ESCAU, SOL.LICITUD AL PLA PAM 2018, DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER DESPESA CORRENT I INVERSIÓ.

2. APROVAR, SI S'ESCAU, AGAFAR EL COMPROMÍS DE DESTINAR AL PAM 2019 DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, OBRA AMPLIACIÓ CEMENTIRI I OBRES DE CONSOLIDACIÓ MURS EXISTENTS I RAMPA DE CONNEXIÓ CEMENTIRI.

3. APROVAR INICIALMENT, SI S'ESCAU, PRESSUPOST 2018 DE DESPESA I INGRESSOS, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTS QUE CONFORMEN EXPEDIENT.

CONTROL I FISCALITZACIÓ:

4. DONAR COMPTE D'EXTRACTES BANCARIS, RELACIÓ DE FACTURES A PAGAR, COMPLIMENT LLEI D'INTERESSOS MORATORIS, IMPORTS DE PRÉSTECS PENDENTS DE PAGAR.

5. DONAR COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA.

6. INFORMACIÓ D'ALCALDIA.

7. PRECS I PREGUNTES.