CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018

print pdf
09/03/2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018

ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI INICIATIVES TERRA ALTA.

2. - APROVAR, SI S'ESCAU, ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PINELL DE BRAI I MIRAVET.

3.- APROVAR, SI S'ESCAU, DESIGNAR DUES FESTES LOCALS, ANY 2019.

4.- DONAR COMPTE I ACCEPTAR DIMISSIÓ DEL REGIDOR SR. ALEIX FANECA TRAMUNT.

CONTROL I FISCALITZACIÓ:

5.- DONAR COMPTE D'EXTRACTES BANCARIS, RELACIÓ DE FACTURES A PAGAR, COMPLIMENT LLEI D'INTERESSOS MORATORIS, IMPORTS DE PRÉSTECS PENDENTS DE PAGAR.

6.- DONAR COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA.

7.- INFORMACIÓ D'ALCALDIA.

8.- PRECS I PREGUNTES

El Pinell de Brai, 9 de març de 2018

EL SECRETARI, Joan Escoda Piñol