PLE ORDINARI 11-10-2017

print pdf
06/10/2017

PLE ORDINARI 11-10-2017

1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI S’ ESCAU, PROJECTE “ PAVIMENTACIÓ I REPOSICIÓ SERVEIS C/ TORTOSA “, REDACTAT PER SAM DIPTA.

 

2- APROVAR, SI S’ ESCAU, RECTIFICAR INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL PER INCLOURE PATÍ EXISTENT AL C/ BONAIRE QUE FIGURA LA CADASTRE COM A CARRER.

 

3- APROVAR, SI S’ ESCAU, RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI MUNICIPAL, DE CONFORMITAT AMB PROPOSTA TRAMESA PER SAM DIPTA COMPTABILITAT.

 

4.-APROVAR, SI S’ESCAU, PROCEDIR A INSTAL.LAR BARRERES I SENYALITZACIÓ DE CAMINS AL TERME MUNICIPAL  DE CONFORMITAT AMB PROPOSTA TRAMESA PER ASSOCIACIÓ ESPORTIVA COTA 705-CURSA BIBERONS.

 

5- APROVAR, SI S’ ESCAU, COMPTE GENERAL DE L’ ANY 2016 I RESTA DE COMPTES DEL PRESSUPOST DE 2016 .

 

6-APROVAR PROVISIONALMENT , SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PRESSUPOST 6/2017.

 

7.- APROVAR, SI S’ ESCAU,MANIFEST DEL CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ ORIGEN TERRA ALTA, EN DEFENSA DEL TERRITORI I EN CONTRA DE LA MASSIFICACIÓ EÒLICA.

 

8- APROVAR, SI S’ ESCAU,MANIFEST DEL SINDICAT UNIÓ DE PAGESOS, EN DEFENSA DEL TERRITORI I EN CONTRA DE LA MASSIFICACIÓ EÒLICA.

 

9.-APROVAR, SI S’ ESCAU , RATIFICAR DECRET 321/2017, DE DATA 31-07-2017, REFERENT A L’ ADHESIÓ AJUNTAMENT AL PROJECTE OCUPACIONAL I DE DESENVOLUPAMENT AL TERRITORI  QUE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA PRESENTARÀ PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE 2017.

 

10.-APROVAR, SI S’ ESCAU, CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ ASSOCIACIÓ  DE MUNICIPIS CATALANS PER LA RECOLLIDA  SELECTIVA PORTA A PORTA I L’AJUNTAMENT  PER LA SUBSCRIPCIÓ D’ UN ACORD MARC  PER AL SUBMISTRAMENT DE BOSSES I FUNDES  COMPOSTABLES I CUBELLS  I BUJOLS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA.

 

CONTROL I FISCALITZACIÓ :

 

11- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ ALCALDIA.

12- INFORMACIÓ D’ALCALDIA .         

13.- PRECS I PREGUNTES.