L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI SUSPÈN I AJORNA EL PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS COM A MESURA D’AJUT URGENT A L’ECONOMIA LOCAL DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

print pdf
24/03/2020

L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI SUSPÈN I AJORNA EL PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS COM A MESURA D’AJUT URGENT A L’ECONOMIA LOCAL DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI SUSPÈN I AJORNA EL PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS COM A MESURA D’AJUT URGENT A L’ECONOMIA LOCAL DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes i preus públics municipals als veïns i veïnes del Pinell de Braii en facilitarà l’ajornament o fraccionament. Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE, plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania, empreses, comerços, autònoms i establiments de restauració. 

Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de taxes i preus públics municipals 


Mesures  Ajuntament del Pinell de Brai:

 

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: 

Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

Es retornarà o compensarà la taxa d’escombraries per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

 

LLAR D’INFANTS: 

No es cobraran les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipal els dies que no es pugui obrir per l’estat d’alarma


Mesures  BASE- Gestió d'ingressos:

Com a resultat de la crisis del COVID-19 i l'establert en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitàriaocasionada pel COVID-19 que determina la paralització del serveis no inclosos com necessaris durant l'Estat d'Alarma, BASE- Gestió d'ingressos operarà de la següent manera:

 

Recaptació Voluntària: Es suspèn el termini cobrament en voluntària de tots el padrons de caràcter col•lectiu. De moment, tampoc es posaran al cobrament nous padrons. En el moment oportú, s'acordarà amb els ens delegants tant la modificació de les dates de cobrament dels padrons suspesos com l'aprovació de nous terminis de pagament per als padrons que es vagin aprovant. 

 

Recaptació Executiva: No s’iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Es suspèn, també, la tramitació dels expedients executius en curs. 

 

Fraccionaments, ajornaments i Pagaments Personalitzats: Els cobraments que s’havien d’efectuar a partir del dia 20/03/2020 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins el dia 30/04/2020. 

 

Inspecció i procediment sancionador Es suspèn tots els procediments d'inspecció i sancionadors de tot tipus, inclosos els de trànsit i convivència, en virtut del Reial decret pel qual es va declarar l'Estat d'Alarma. La seva tramitació es reprendrà quan s'aixequi dita suspensió.

 

Atenció Ciutadania i Ajuntament: Les oficines d’atenció al ciutadà romandran tancades però es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic. Tots els serveis telemàtics operen de forma normal.


En una segona fase de mesures econòmiques i un cop aixecat l’estat d’alarma en funció dels seus recursos, l’Ajuntament del Pinell de Brai estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts que contemplin les necessitats sorgides un cop es retorni a la normalitat.

L’Ajuntament del Pinell de Brai s’adhereix a la petició feta per altres Corporacions Locals per instar al Govern de l’Estat a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes. 

Es proposarà una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.


Atentament, 

L’ALCALDESSA 


Eva Amposta Serres 

El Pinell de Brai, 23 de març de 2020

AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI

 
Documents associats: