CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT

print pdf
30/10/2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT

ANUNCI SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT

AJUNTAMENT PLE

 

 

Convocada pel Sr. Alcalde Sessió EXTRAORDINÀRIA URGENT del PLE de l’Ajuntament per al dia 30-10-2018 (DIMARTS), a les 19.15 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. Això es publica per al seu coneixement general.

 

 

Primer.- Aprovar, si s'escau, urgència de la convocatòria del ple extraordinari de dimarts 30 d'octubre de 2018, a les 19.15 h.

 

Segon.- Aprovar, si s'escau, PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR PEL PROCEDIMENT OBERT PEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE NATURALESA ESPECIAL ENVERS L’ÚS, EXPLOTACIÓ I APROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DE l’ EDIFICI CULTURAL