ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA - AJUNTAMENT PLE

print pdf
24/02/2017

ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA - AJUNTAMENT PLE

ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA

AJUNTAMENT PLE

 

Convocada pel Sr. Alcalde Sessió ORDINÀRIA del PLE de l’Ajuntament per al dia 24-02-2017 (DIVENDRES) a les 19:00 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. Això es publica per al seu coneixement general.

1.- APROVACIÓ , SI S’ ESCAU, ESBORRANY ACTA PLE DE DATES 27-01-2017.

2.- APROVAR, SI S’ ESCAU, MODIFICACIÓ NÚM. 2/2017, DEL PRESSUPOST PRORROGAT, PER CRÈDIT EXTRAORDINÀRI (creació nova partida)FINANÇADA  AMB BAIXES DE CRÈDIT D’ ALTRES PARTIDES DE DESPESA NO COMPROMESA, I NOUS INGRESSOS (SUBVENCIONS ).

3.-APROVAR, SI S’ ESCAU, ADHESIÓ AL CONVENI SUSCRIT ENTRE LA  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINÀRI D’ ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.

4.-APROVAR, SI S’ ESCAU, PROPOSTA DE TERCERA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI  INTERCOMARCAL D’ INICIATIVES SOCIOECONOMIQUES I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT TITULAR I SUPLENT EN REPRESENTACIÓ DE L’ AJUNTAMENT.

5.-DONAR COMPTE QUE S’HA QUEDAT DESERTA LICITACIÓ,PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL CONTRACTE, DEL SUBARRENDAMENT DE L’ ANTIGA ESTACIÓ DEL PINELL DE BRAI.

6.- .-APROVAR SI S’ ESCAU,REQUERIR A DIPUTACIÓ DE TARRAGONA QUE OBRI UNA LINIA DE SUBVENCIONS, O BÉ, ALTRE INSTRUMENT JURIDÍC ESCAIENT, PER FINANÇAR DIFERENTS ACTIVITATS PELS CENTRE DE DIA MUNICIPALS.

CONTROL I FISCALITZACIÓ :

7- DONAR COMPTE D’ EXTRACTES BANCARIS, RELACIÓ DE FACTURES  A PAGAR, COMPLIMENT LLEI D’ INTERESSOS MORATORIS, IMPORTS DE PRÈSTECS PENDENTS DE PAGAR.

8- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ ALCALDIA.

9- INFORMACIÓ D’ALCALDIA .      

10.- PRECS I PREGUNTES.

 

Pinell de Brai, 21 de febrer de 2017

 

EL SECRETARI

 

Joan Escoda Piñol